Informacje ogólne

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Filia w Sosnowcu prowadzi Wojewódzki Bank Danych
o dzieciach w województwie śląskim.

Wojewódzki Bank Danych jest to baza danych o dzieciach zgłoszonych do przysposobienia z terenu całego kraju. Głównym zadaniem w ramach WBD jest dbałość o pełną dokumentację zgłoszonych dzieci (historia dziecka, dane dot. rozwoju intelektualnego, społecznego, emocjonalnego, opinia o obecnym stanie zdrowia, parametry urodzeniowe, dane o środowisku rodzinnym, akt urodzenia, kwalifikacja do przyspsoobienia) oraz organizowanie sprawnego przepływu tych informacji. W tym celu utrzymujemy stały kontakt z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, takimi jak: placówki opiekuńczo ? wychowawcze, rodziny zastępcze, pogotowia opiekuńcze, szkoły, Sądy, Urzędy Stanu Cywilnego oraz Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej i Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. W wyniku tej współpracy na bieżąco aktualizowane są dane o zgłoszonych dzieciach.

Do naszych zadań należy także utrzymywanie stałego kontaktu z licencjonowanymi organizacjami zagranicznymi. Współpraca ta polega na przepływie informacji dotyczących dzieci zakwalifikowanych do adopcji z przemieszczeniem poza granice kraju, co w efekcie pozwala na dokonanie przez organizację odpowiedniego doboru rodziny zagranicznej do oczekujących dzieci.