O nas

Publiczny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Sosnowcu powstał w 1994 roku. Początkowo siedziba Ośrodka mieściła się w Katowicach, następnie od roku 1996 w Sosnowcu przy ulicy Krzywej 2. Od początku działalności Ośrodek nasz był wyznaczony najpierw przez Kuratora Oświaty, a następnie przez Wojewodę Śląskiego do prowadzenia Wojewódzkiego Banku Danych.W latach 2004 – 2009 Ośrodek Adopcyjny funkcjonował w strukturach Centrum Opiekuńczo – Wychowawczego Pomocy Dziecku i Rodzinie w Sosnowcu. Od 1 stycznia 2010 roku ponownie stanowił odrębną jednostkę. Zgodnie z Zarządzeniem Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 15 grudnia 2011r. nasz ośrodek od stycznia 2012r. został utworzony w ramach struktury organizacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego i zmienił nazwę na Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Filia w Sosnowcu. Jednocześnie Obwieszczeniem Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 1 stycznia 2012 zostaliśmy wyznaczeni do prowadzenia Wojewódzkiego Banku Danych o dzieciach z terenu województwa śląskiego oczekujących na przysposobienie.

Ośrodkiem kieruje kierownik Anna Wójcik.

Nasz Ośrodek pracuje na rzecz:

 • rodzin adopcyjnych
 • rodzin naturalnych

poprzez:

 • kwalifikację i opiniowanie kandydatów na rodziny adopcyjne
 • pomoc w przygotowaniu dokumentacji i wniosków do Sądu
 • pilotowanie kontaktów preadopcyjnych krajowych i zagranicznych
 • pomoc psychologiczną i pedagogiczną
 • terapię
 • prowadzenie grup wsparcia
 • zajęcia warsztatowe „Szkoła dla Rodziców”
 • współpracę z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny
 • współpracę z licencjonowanymi organizacjami zagranicznymi

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań ośrodka adopcyjnego należy w szczególności:

1) kwalifikacja dzieci zgłoszonych do przysposobienia oraz sporządzanie dla dziecka zakwalifikowanego do przysposobienia diagnozy psychologicznej i pedagogicznej oraz gromadzenie aktualnych informacji o stanie zdrowia dziecka;

2) dobór rodziny przysposabiającej właściwej ze względu na potrzeby dziecka;

3) współpraca z sądem opiekuńczym, polegająca w szczególności na powiadamianiu o okolicznościach uzasadniających wszczęcie z urzędu postępowania opiekuńczego;

4) udzielanie pomocy w przygotowaniu wniosków o przysposobienie i zgromadzeniu niezbędnych dokumentów;

5) gromadzenie informacji o dzieciach, które mogą być przysposobione;

6) przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych kandydatów do przysposobienia dziecka;

7) przeprowadzanie analizy sytuacji osobistej, zdrowotnej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej kandydatów do przysposobienia dziecka, zwanej dalej ?wywiadem adopcyjnym?;

8) prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej dla kandydatów do przysposobienia dziecka;

9) wspieranie psychologiczno-pedagogiczne kandydatów do przysposobienia dziecka oraz osób, które przysposobiły dziecko;

10) organizowanie szkoleń dla kandydatów do przysposobienia dziecka;

11) wydawanie świadectw ukończenia szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka, opinii o ich kwalifikacjach osobistych oraz sporządzanie opinii kwalifikacyjnej w sprawach dotyczących umieszczania dzieci w rodzinie przysposabiającej;

12) zapewnienie pomocy psychologicznej kobietom w ciąży oraz pacjentkom oddziałów ginekologiczno-położniczych, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka bezpośrednio po urodzeniu;

13) prowadzenie dokumentacji z zakresu wykonywanych zadań.