Adopcje

Sprawy związane z przysposobieniem reguluje Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (art. 114-127) oraz Kodeks Postępowania Cywilnego (Dział II Rozdział 2 Oddział 3 art. 585-589) Warunki i procedury przygotowujące i kwalifikujące kandydatów na rodziców adopcyjnych wynikają z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Adopcję każdorazowo orzeka sąd rodzinny na wniosek rodziców adopcyjnych. Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny w ustanowieniu rodziny adopcyjnej kieruje się priorytetem dobra dziecka oraz zasadą doboru rodziny do dziecka.

Adopcja polega na przyjęciu do rodziny, na mocy postanowienia sądu, dziecka, które w ten sposób uzyskuje takie same prawa i obowiązki jak dziecko urodzone w tej rodzinie; prawa te powstają w stosunku do rodziców adopcyjnych i ich krewnych.

Przysposobić można osobę małoletnią, tylko dla jej dobra, której rodzice: – nie żyją; – zostali pozbawienie władzy rodzicielskiej – wyrazili zgodę na przysposobienie dziecka – są ubezwłasnowolnieni.

Dziecku sporządza się nowy akt urodzenia, w którym umieszcza się dane rodziców adopcyjnych. Bezpośredni kontakt z rodziną pochodzenia dziecka jest zerwany.

Przysposobić mogą osoby, które:

 • mają pełną zdolność do czynności prawnych,
 • są nie karane
 • są zdrowe psychicznie i fizycznie
 • są w odpowiednim wieku ( różnica wieku między rodzicami a dzieckiem nie może być mniejsza niż 18 lat i zwyczajowo nie większa niż 40 lat)
 • mają sytuację zawodową i finansową zapewniającą dziecku dobre warunki materialne
 • mają odpowiednie warunki mieszkaniowe
 • gwarantują właściwą opiekę,
 • kierują się dobrem dziecka.

Rodzaje adopcji:

 1. Przysposobienie pełne nierozwiązywalne (całkowite) ? ( art.124, par.2 KR i O) zwane również anonimowym, jest najdalej idącą postacią przysposobienia. Możliwe jest tylko wtedy, gdy rodzice dziecka przed sądem opiekuńczym wyrażą zgodę na przysposobienie swego dziecka w przyszłości, bez wskazania osoby przysposabiającego. Zgoda rodziców na przysposobienie dziecka nie może być wyrażana wcześniej niż po upływie 6 tygodni od urodzenia dziecka. Zgodę tę mogą odwołać przez oświadczenie przed sądem opiekuńczym, nie później jednak niż przed wszczęciem sprawy o przysposobienie (art. 118, par.3 KRiO). Nie jest dopuszczalne rozwiązanie takiego przysposobienia (art.125, KRiO).
 2. Przysposobienie pełne -( art.121, par.2 i 3 KR i O ) stanowi w polskim ustawodawstwie regułę. Osoba w ten sposób przysposobiona staje się członkiem rodziny przysposabiającego. Więzy prawne z jego dotychczasową rodziną ulegają definitywnemu zerwaniu. Cechą tego przysposobienia jest to, że rozciąga się ono nie tylko na samego przysposabianego i przysposabiającego, ale na całą rodzinę przysposabiającego. Powstają wzajemne prawa i obowiązki alimentacyjne.
 3. Przysposobienie niepełne -( art.124, par.1 KR i O ) powoduje powstanie stosunku rodzinnego tylko między przysposabianym i przysposabiającym, nie rozciąga się na krewnych przysposabiającego. Na wniosek sądu, lub osób zainteresowanych WOA przeprowadza również diagnozę psychologiczno ? pedagogiczną i opiniuje kandydata na rodzica adopcyjnego przysposabiającego dziecko współmałżonka.